تکمیل فرم استخدام ذیل، هیچ گونه الزامی را برای مجموعه هوپیران ایجاد نخواهد کرد. در صورت وجود جایگاه شغلی مرتبط به شرایط متقاضی با نامبرده تماس و برای مصاحبه شغلی از او دعوت میگردد. اطلاعات این فرم مرجع تصمیم گیری خواهد بود و به صورت محرمانه در بخش منابع انسانی شرکت حفظ میگردد.
ورودی نامعتبر است
کد امنیتی
تازه کردن ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
محصول موفقیت شرکت های بزرگ در جهان مرهون فرهنگ همکاری، تعامل و ارزش آفرینی افراد آن جامعه و نهایتا شکوفایی اقتصادی کشورهدف میباشد. موضوعی که به دلیل معضلات اقتصادی و فرهنگ اجتماعی در کشورمان به نتیجه نرسیده و معمولا کارفرمایان ، کارآفرینان و کارمندان و کارگران را به حاشیه گمراه نموده است . در این برهه و با توجه به نظام آموزشی کشور و ضعف در اقشار جامعه به کمک مشاوران زبده و کارورزیده و با عنایت به اهداف شرکت اقدام به جذب نیروهای فعال و علاقه مند در زمینه مرتبط به شرکت گرفتیم . این مجموعه در دو طیف اقدام به عقد قرارداد با کارجویان خواهد داشت . . 
1. کارجویانی که سابقه فعالیت خاص نداشته ولیکن از لحاظ خصایل اجتماعی و قوانین کار گروهی در تست های مشاوره و مصاحبه های شغلی قابل اعتماد باشند
2. کارجویانی که دارای تجربه و تبحر قابل قبول بوده و طبق قوانین و ضوابط شرکت دارای حداقل توانمندی اجتماعی نیز باشند

نکات قابل توجه متقاضیان همکاری با هوپیران :
1. پایبندی به قبول تمام ضوابط و قوانین شرکت که به صورت مکتوب تعهد اخذ میگردد
2. ارائه ضمانت نامه معتبر چک و سفته که شش ماه پس از انتضا همکاری معدوم میگردد
3. ارائه گواهی سوء پیشینه صادره به نام شرکت
4. گواهی اصالت امضا از دفاتر اسناد رسمی
5. مدرک تحصیلی درج شده در اسناد استخدام که به صورت کتبی از دانشگاه مبدا استعلام میگردد