ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ارائه خدمات مشاوره
با عنایت به رسالت مجموعه هوپیران جهت کمک به ایجاد اقتصاد پویا و تعامل در رشد سطوح عملی در کلیه سیستم های هوشمند و جریان ضعیف وبا سنجیدن تجربه همکاران مجموعه در قبال سایر شرکت های بین المللی که در پروژه های عظیم منطقه خاورمیانه همکاری داشته اند، به یقین ارائه خدمات متفاوت رسیدیم. در این بین از ارائه هر گونه خدمات مشاوره که در جهت رشد وحل مشکل کارفرمایان، پیمانکاران و بهره برداران پروژه ها باشد خرسند خواهیم شد . امید داریم با این هدف تاثیری حتی کوچک در توسعه ایران آباد داشته باشیم .
بخش خدمات مشاوره این مجموعه، پاسخگو به تمام نیازهای اقشار مختلف جامعه در مورد سیستم های مرتبط به فعالیت هوپیران میباشد. این خدمات از پاسخگویی و هدایت تا طراحی ، نیازسنجی، بررسی، انتخاب و روش تامین ، نصب، راه اندازی و بهره برداری خواهد بود . سوالات کلی و یا پاسخ های کوتاه به صورت آنلاین در حدود زمانی 24 ساعت و موارد طولانی که نیاز به طراحی، شبیه سازی و یا خدمات متنوع گوناگون باشد به صورت آنلاین زمان تقریبی به اطلاع خواهد رسید.