سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مدلی است که کلیه خطرات ناشی از ایمنی و بهداشت شغلی و جنبه های زیست محیطی را شناسایی کرده و آنها را تحت کنترل قرارداده و با اقدامات موثر و اثر بخش آنها را حذف و یا کاهش می دهد .

دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت HSE-MS

 1. شناسایی شرایط مخاطره آمیز فعالیت های سازمان
 2. ارزیابی میزان ریسک ناشی از اجرای فعالیت ها مرتبط با محصولات و خدمات
 3. حذف و کاهش میزان ریسک مرتبط با مخاطرات و کاهش و حذف جنبه های زیست محیطی
 4. اطمینان از اعمال و رعایت قوانین مرتبط موجود
 5. تعیین اهداف در ارتباط با ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی
 6. ایجاد آمادگی های لازم را دربرخورد با شرایط اضطراری
 7. افزایش میزان آگاهی و اطلاع کارکنان بطور نظام یافته
 8. شناسایی ریسکهای ایمنی و بهداشت حرفه ای و جنبه و پیامد های زیست محیطی و کاهش آنها
 9. مدیریت سیستماتیک مسائل زیست محیطی و ایمنی و بهداشت سازمان
 10. کاهش هزینه های ناشی از رخ دادن حوادث و جرائم مربوطه
 11. اثبات تعهد سازمان به رعایت مقررات و قوانین به ذینفعان و دولت
 12. مدیریت منابع و انرژی و پسماندها
 13. ایمنی کارکنان و ذینفعان و جلوگیری از بیماری های شغلی
 14. مستند سازی امور و اقدامات
 15. کنترل ریسک سرمایه گذاری
 16. مدیریت تغییرات
 17. و....