مجموعه هوپر بالغ بر 45 سیستم هوشمند و در ردیف 5 گروه بزرگ از تقسیم بندی تکنولوژی را برای کلیه صنایع و مراکز ارائه میدهد. این گروه با تسلط بر موضوعات مختلف و مفاهیم یکپارچه سازی ارائه دهنده راه کاراهای ناب فنی و مهندسی در نقاط مختلف جهان میباشند.