نیروگاه زمین گرمایی
ما راه حل های نوینی در تحقق و بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر که تاثیر مهمی در اقتصاد جهان کنونی و محیط زیست دارند را ارائه می کنیم.