هوپیران به کمک عوامل و شرکت ها و ارتباطات خود در اقصا نقاط جهان و در جهت صادرات تجهیزات باارزش و high tech اقدام به ریبرندینگ محصولات با پایه برند اروپا، آمریکا و یا آسیایی شرقی نموده است. همواره صادرات به کشورهای متقاضی اروپایی ، آمریکایی ، آفریقایی و آسیایی در جهت توسعه صادرات از خدمات این گروه بوده است. 

هوپیران نسبت به ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی و اشتراک دفاتر و امکانات خود در جهت کمک به صنایع مرتبط در این فرایند اقدام نموده است و این امر نه تنها محدود به شرکت های داخلی نشده است ، بلکه شرکت های ترک ، آسایی میانه و اروپای شرقی هم به این هلدینگ پیوسته اند.