با عنایت به مشکلات عدیده در تامین لایسنس های نرم افزاری جهت انواع سامانه ها در صنایع و مراکز مختلف لذا هوپیران به کمک ارتباطات و متخصصان ارشد خود نسبت به تامین لایسنس های اصلی و یا اصلاح و توسعه یافته انواع نرم افزارها بدون تاثیر عوامل خارجی اقدام نموده است و امکان سازگاری با شرایط صنعتی و اتصال به اینترنت و آپدیت مستقیم را خواهند داشت.