صنعت هوشمند بنادر و دریانوردی

وسیع ترین و سنگین ترین محموله های تجاری در دنیا توسط کشتی ها حمل و به مقصد میرسند، امروزه دسترسی به دریا یکی از استراتژیک ترین مقوله های اقتصادی یک کشور میباشد. بنادر نیز در این صنعت نقش اساسی ایفا میکنند. سیستم های هوشمند اتوماسیون کلیه فرآیندهای این صنعت را تسریع و امن نموده است.