صنعت حمل و نقل جاده ایی

ترافیک های طولانی و بی قانونی در ترددهای شهری و بین شهری موجب بروز تلفات و خسارات سنگینی در جوامع بشری شده است . لیکن وصول به سیستم های هوشمند درحمل و نقل جاده ایی امکان مدیریت متمرکز این صنعت را میسر نموده است