صنعت هوشمند راه آهن، مترو و منوریل

صنعت حمل و نقل راه آهن یکی از مهمترین نشان توسعه کشورها در جهان میباشد و این امر به کمک ارتقاء امنیت ، افزایش سرعت و هوشمندی حرکت میسر گردیده است . وصول به اهداف حمل و نقل هوشمند و تردد امن و با سرعت فقط با سامانه های اتوماتیک میسر خواهد شد .