صنعت هوشمند حمل و نقل هوایی

سرعت انتقال در صنعت حمل و نقل هوایی موجب استقبال وسیع در جوامع بشری شده است این امر مستلزم هوشمندی ارتباطات و امنیت و ایمنی کلیه فرآیندها خواهد بود .