مراکز و اماکن نظامی

افزایش نظم ، ارتقاء امنیت و وصول به اهداف ملی یکی از بزرگترین تکالیف مراکز نظامی در دنیا می باشد . امروزه لبه تیغ تکنولوژی جهت این اهداف ابداع و توسعه یافته است و لذا ارائه خدمات و سرویس های هوشمند جهت این مراکز اهمیت دوچندان یافته است.