صنعت هوشمند و امن بانک، موسسات مالی و اقتصادی

پیاده سازی سیستم های هوشمند برای اماکن مالی در دنیا از اهمیت ویژه ایی برخوردار است چنانکه در سالیان اخیر و در کشورهای در حال توسعه نیز کلیه خدمات بانکی بر روی بستر شبکه و سرویس های تعاملی با مشتریان شکل گرفته است . در این بین سیستم های حفاظتی و امنیتی نیز که از لحاظ کاربرد از دیرباز در این اماکن استفاده می شد امروزه با زیرساخت های موجود توانسته به صورت یکپارچه و متمرکز در این اماکن مورد استفاده قرارگیرد .افزایش حفاظت و دسته بندی داده ها در شریان های حیاتی و نقاط حساس مانند مرکز داده، شعب و ATM ، عامل به وجود آمدن یکی سیستم جامع الکترونیکی است.