در عصر حاضر با مرتفع شدن ساختمان ها و ایجاد برج های بلند، همچنین توسعه شهر نشینی و نیاز به حس آرامش در اقشار جوامع ، سیستم ها و راه کارهای هوشمند ابداع و توسعه یافته است .این سیستم ها با ایجاد شرایط متنوع تاثیر بسزایی در سرگرمی، آرامش، امنیت، سرعت و رفاه موجودات مختلف داشته است .