بیمارستان و آزمایشگاه

تکنولوژی های هوشمند امروزه در مراکز پزشکی و در جهان سیر صعودی داشته است و نیل به آنها همواره موجب ارتقا سلامتی جامعه ، رضایت بیماران و سهولت عملکرد تیم های پزشکی بوده است . این سیستم ها توانسته اند رضایت بیماران را ارتقا بخشیده و محیط بیمارستانی را مرفه نماید.