دانشگاه و مراکز علمی

دانشگاه ها و مراکز علمی با توسعه روندهای آموزشی خود، منجمله ارائه خدمات مجازی و الکترونیکی موجب از بین رفتن مرز آموزشی در جهان شده است ، در این بین آزمایشگاه های مجازی و اشتراک اطلاعات برای رسیدن به اهداف آموزشی گسترده گردیده است و سیستم های هوشمند تنها مسیر وصول به این اهداف میباشند.