موزه و مراکز تاریخی هوشمند

نگهداری از ابنیه تاریخی و موزه ها که به یادگار از نسل های گذشته و تمدن سابق بشری به جا مانده است ونمایش این آثار که از لحاظ فرهنگی و مادی دارای ارزش فراوان بوده است موجب به کارگیری سیستم های هوشمند متنوع در نگهداری ، امنیت ، راهبری و حفظ طولانی مدت این آثار گردیده است .