هتل و رستوران های هوشمند

رستوران ها، فوت کوردها و هتل ها تاثیر بسزایی در ایجاد بازار بزرگ توریستی در جهان دارند. ارائه و تامین خدمات اولیه انسان ها به کمک تنوع در سرویس های ارائه شده و کیفیت رقابتی بین آنها موجب ایجاد تمایزهای بزرگی در این صنعت بوده است. سرویس و تجهیزات هوشمند بهترین راه کار برای توسعه این صنعت و ایجاد شرایط ویژه برای متقاضیان میباشد