تجهیزات پسیو فیبر نوری درجه یک هوپیران

Filter پسیو FTTX

2core / 2*3 /SM/ 657A2 - کابل دراپ 2 کور 2core drop cable  با برند هوپیران و تامین 100 کیلومتری از انواع فیبر های نوری در صنایع مختلف .   

4core / 2*3 /SM/ 657A2 - کابل دراپ 4 کور 4core drop cable  با برند هوپیران و تامین 100 کیلومتری از انواع فیبر های نوری در صنایع مختلف . 

2core / 2*5 /SM/ 657A2 - کابل دراپ 2 کور 2core drop cable  با برند هوپیران و تامین 100 کیلومتری از انواع فیبر های نوری در صنایع مختلف . 

4core / 2*5 /SM/ 657A2 - کابل دراپ 2 کور 4core drop cable  با برند هوپیران و تامین 100 کیلومتری از انواع فیبر های نوری در صنایع مختلف . 

FTTA/SM/7mm/FTTA کابل فیبر نوری FTTA با برند هوپیران و تامین 100 کیلومتری از انواع فیبر های نوری در صنایع مختلف

FTTA/SM/7mm/FTTA کابل فیبر نوری FTTA با برند هوپیران و تامین 100 کیلومتری از انواع فیبر های نوری در صنایع مختلف

0.9mm/SX/SM/657A2 کابل زیپکورد سینگل مود 0.9 میلیمتر - تامین انواع کابل فیبرنوری 100 کیلومتری برای انواع پروژه و سازمان ها 

2.0mm/SX/SM/657A2 کابل زیپکورد سینگل مود 2.0 میلیمتر - تامین انواع کابل فیبرنوری 100 کیلومتری برای انواع پروژه و سازمان ها 

3.0mm/SX/SM/657A2 کابل زیپکورد سینگل مود 3.0 میلیمتر - تامین انواع کابل فیبرنوری 100 کیلومتری برای انواع پروژه و سازمان ها   

0.9mm/SX/MM/OM2 کابل زیپکورد مولتی مود 0.9 میلیمتر OM2 - تامین انواع کابل فیبرنوری 100 کیلومتری برای انواع پروژه و سازمان ها 

2.0mm/SX/MM/OM3 کابل زیپکورد مولتی مود 2.0 میلیمتر OM3 - تامین انواع کابل فیبرنوری 100 کیلومتری برای انواع پروژه و سازمان ها 

0.9mm/SX/MM/OM4 کابل زیپکورد مولتی مود 0.9 میلیمتر OM4 - تامین انواع کابل فیبرنوری 100 کیلومتری برای انواع پروژه و سازمان ها