کابل دراپ 4 کور 4core drop cable

4core / 2*3 /SM/ 657A2 - کابل دراپ 4 کور 4core drop cable  با برند هوپیران و تامین 100 کیلومتری از انواع فیبر های نوری در صنایع مختلف . 

کابل فیبر نوری - دراپ کیبل کابل دراپ
درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید

نظرات