چراغ اضطراری صنعتی و بیمارستانی IP67

هوپیران با کسب تکنولوژی ساخت چراغهای راهنما و اضطراری برای مراکز و پروژه های صنعتی ، بیمارستانی و ساختمانی توانست تغییرات بزرگی را در این سیستم و در جهت پروژه ها ایجاد نماید. چراغ های اضطراری هوپیران در مدل صنعتی که امروزه در طیف گسترده ایی از پروژه های کشور قابل مشاهده است دارای برد حفاظت ، باتری های لیتیوم آیوم، LED های سفید و مدت روشنایی 8 ساعت با لوکس حداکثر و 12 ساعت در ادامه با لوکس خوب و 24 ساعت روشنایی نسبی میباشد. این چراغ ها به درخواست مشتری قابلیت مدیریت و مانیتورینگ تحت مدباس و یا شبکه اترنت را خواهد داشت . تعداد LED به کار رفته در آنها 32 عدد و کاتالوگ های آن به پیوست قابل مشاهده است 

چراغ های اضطراری هوپیران با برد الکترونیکی هوشمند و غیر قابل نویز در مدل های گوناگون و با ولتاژ صنعتی 12 و همچنین 48 متناوب و 220 ولت در دسترس مشتریان قرار گرفته است . مدارات ترکیبی شارژ ، مدارات دشارژ ، مدارات محافظ باطری ، مدارات سوئیچینگ در زمان قطع منبع برق ، مدارات مجتمع باطری های لیتیوم آیوم و همچنین مدارات ارتباط تحت کانتکت و باس صنعتی ModBus بر اساس تقاضا ساخته شده است . این روشنایی در کلاس های IP54 , IP67 , IP68  و به دو صورت معمولی و EX برای اماکن قابل انفجار طراحی و دارای محفظه و هوسینگ های متفاوت میباشد . روشنایی اضطراری هوپیران دارای یکسال ضمانت و ده سال خدمات پس از فروش میباشد و توانسته است تاییدیه ها و حسن انجام تعداد زیادی از مراکز صنعتی مهم در کشور را کسب نماید . 

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺮﺍﻏﻬﺎﻯ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻯ هوپیران ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺑﻮﻣﻰ ﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺧﻮﺩﻛﻔﺎﻳﻰ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺭ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺘﻰ ﻫﻤﺘﺮﺍﺯ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ، ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﻣﻘﺘﺪﺭﺍﻧﻪ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺁﺳﻴﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺭ ﺭﻧﺞ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ، ﺗﺠﺎﺭﻯ ، ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.

ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﺪ ﺯﻳﺒﺎﻧﮕﺮﻯ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺩﻛﻮﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻯ • ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻯ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻯ • ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻢ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﺑﺎ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ • ﻋﺪﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻭ ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﻙ • ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﻴﺪﻯ ﻭ ﻗﻠﻴﺎﻳﻰ • ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ • ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ، ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻭ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺷﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﻧﻈﺎﻣﻰ • ﺗﻨﻮﻉ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ • ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺧﻄﻮﻁ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ ﺷﺒﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺧﻄﻮﻁ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ ﺷﺒﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻯ • ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺳﺎﺯﻯ ﺑﺎ ﺍﻛﺜﺮ ﭘﻨﻞ ﻫﺎﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﺣﺮﻳﻖ ﻭﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻯ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ • ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭﻳﻨﮓ ﻣﺮﻛﺰﻯ

پیوست ها

درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید

نظرات