صنایع حفاری، اکتشاف و تولید

تامین خدمات اکتشاف، خاک برداری و ساخت در صنعت نفت و گاز، با کمک سیستم های هوشمند و تضمین استخراج شبانه روزی نفت و ارتقاء بهره وری در شرایط محیطی مختلف میسر خواهد شد.