Image
پروژه EPC
انجام پروژه ها به صورت واحد و توسط یک گروه متخصص در مراحل مختلف طراحی، خرید، اجرا و راه اندازی از خواستگاه اکثر کارفرمایان میباشد. هوپیران با عنایت به ارائه خدمات وسیع و متنوع در حوزه سیستم ها و تجهیزات مرتبط به فعالیت خویش بهترین امانت دار کارفرمایان در ارائه خدمات متنوع و با کیفیت در مراحل انجام پروژه های EPC میباشد. از جمله خدمات این گروه در حوزه پروژه های EPC شامل :
 • طراحی و تولید اسناد و مدارک مهندسی ، خرید،  اجرا و راه اندازی
 • تدوین و تولید برنامه زمانبندی پروژه (شکست کار )طبق اهداف پروژه
 • شبیه سازی و مدلینگ سیستم های پروژه در طراحی و پیاده سازی
 • تدوین و تولید سناریوهای عملکرد سیستم
 • تدوین و استخراج لیست تجهیزات، خدمات و فعالیت های جاری پروژه
 • تامین و تهیه کلیه تجهیزات و سیستم های مرتبط به پروژه و موضوع فعالیت
 • بیمه و حمل تجهیزات و بازرسی در مبدا از کیفیت و صحت اقلام
 • اجرای زیرساخت تاسیساتی، مکانیکی و الکتریکال مرتبط
 • نصب کلیه سیستم ها و تجهیزات مطابق اسناد مهندسی
 • یکپارچه سازی و همبندی سیستم ها
 • راه اندازی و پیاده سازی پروژه مطابق اهداف و سناریوهای تطبیقی