كنترل تقسيم متوالي با تركيب كنترل DCV

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

كنترل تقسيم متوالي با تركيب كنترل DCV :

اهداف يك سيستم DCV محيا نمودن نرخ جريان مورد نياز هواي تازه در ساختمان در جهت كمترين مصرف بار مكانيكي سرمايش در تهويه هوا ميباشد.مطمئنا، سطح كيفيت هواي داخلي توسط ورود هواي تازه بيروني به داخل ساختمان افزايش خواهد يافت. هر چند اين تنها بهترين راه كار براي كم كردن مصرف نمي باشد .در شكل زير يك دياگرام طرح كلي استراتژي كنترل تهويه هواي تازه براي سيستم VAV و با تركيب كنترل با مصرف بهينه (صرفه جو) و كنترل DVC ميباشد.

كنترل دما ، كنترل فن برگشت و كنترل فن ورودي در شكل زير نشان داده شده است و تفاوت اصلي نسبت به مطالب پيشين در كنترل DVC و كنترل بهينه صرفه جويانه ميباشد.

كنترلر دما TC- 1 يك سيگنال كنترلي براي تنظيم شير اتوماتيك كويل حرارتي ارسال ميكند. شير اتوماتيك كويل خنك كننده و دمپر هواي تازه براي كنترل ميزان دماي هواي ورودي در تمام مدهاي خنك كنندگي مورد استفاده قرار ميگيرند. كنترلر تنظيم set- point هواي ورودي بر پايه DCV به نام FC- 2 وظيفه توليد set- point نرخ جريان هواي تازه براي كنترلر دمپر DC- 1 را برعهده خواهد دارد و DC- 1 جهت حفظ كيفيت قابل قبول هواي داخلي در هنگامي كه استفاده از DCV مفيد باشد ، به كار ميرود.كه اين امر خود تعيين كننده ميزان  set- point نرخ جريان هوا بر طبق بار اشغال فضاي واقعي ميباشد.دماي هواي ورودي و كنترل هواي تازه به وسيله كنترل تقسيم متوالي انجام ميشود.

در شكل زير استراتژي كنترل تقسيم متوالي با تركيبي ازكنترل DVC مشاهده ميكنيد. زمانيكه كنترلرDVC داراي ارجحيت باشد ، دمپر كنترل (DC- 1) از نرخ جريان هواي تازه واقعي (F3) بهره برداري خواهد كرد. با رجوع به set- point نرخ جريان هواي تازه به وسيله كنترلر set- point هواي تازه (FC- 2) ، سيگنال برا ي كنترل دمپر هواي تازه توليد ميشود.در كل مجموعه، خنك كننده رايگان ، كنترلر دمپر هواي تازه (DC- 1) سيگنال كنترلي را از كنترل دماي هواي ورودي (TC- 1) براي كنترل موقعيت دمپر جهت حفظ درجه حرارت مورد نظر ورودي دريافت ميكند.

درشكل زير نيز توضيحات كاملي بين ارتباط تركيبي خروجي كنترل فيدبك PI(D) كه با حرفu نشان داده شده است و سيگنال كنترل    uc و uh و udT (به ترتيب براي شير اتوماتيك كويل سرمايش ، شير اتوماتيك كويل گرمايشي و دمپر هواي تازه )وارتباط بين كنترل حلقه بسته دما و كنترل حلقه بسته دمپر هواي تازه DCV نشان داده شده است. رنج مقياس خروجي كنترلر دما از 100% تا 200% ميباشد.هنگاميكه DCV داراي ارجحيت باشد خروجي كنترلر دمپر هواي تازه بين 0% تا100%  ميباشد.

زمانيكه خروجي كنترل دما بين 100% الي 200% قرار بگيرد ، از آن براي تغيير مقياس دادن  0% الي 100% راه اندازي شير كويل سرمايش براي سرد كردن هوا استفاده خواهد شد.  (100% مربوط به موقعيت بسته شير كويل سرمايشي و 200% مربوط به موقعيت كاملا بازآن  است) در ضمن بر طبق آنتالپي هواي بر گشت و آنتالپي هواي تازه ، منطق صرفه جويي براي تعيين فعال بودن كنترل دمپر هواي تازه DCV  استفاده ميشود. زمانيكه آنتالپي هواي برگشت بزرگتر يا معادل آنتالپي هواي تازه باشد ، كنترل سيكل صرفه جويي (دمپر هواي تازه كاملا باز) به طور همزمان بهره برداري شده و جهت كاهش بار مكانيكي دمپر سرمايش بعنوان جزئي از سيستم سرمايش رايگان استفاده خواهد شد. زمانيكه آنتالپي هواي تازه بزرگتر از آنتالپي هواي برگشت باشد ، كنترل DCV استفاده و دمپر هواي تازه مطابق با سيگنال كنترل دمپر هواي تازه DCV  تنظيم ميشود. udDCV براي حفظ كيفيت قابل قبول هوا استفاده ميشود. زمانيكه خروجي كنترلر دما بين 0% تا 100% قرار بگيرد، دمپرهواي تازه براي كنترل مقدار جريان هواي تازه براي اطمينان از درجه حرارت هواي داخل در set- point تنظيم ميشود(مجموعه خنك كنندگي رايگان فعال ميباشد).

در اين پروسس ، كنترلر DCV براي تعيين اين كه آيا جريان هوا براي كنترل دما كافيست يا اينكه كنترل دماي هواي تازه DCV بايد به كار رود، استفاده ميشود. اگر set- point جريان هواي تازه در كنترلر DCV بزرگتر يا معادل سرعت جريان هواي تازه باشد كنترلر دمپر هواي تازه DCV براي تنظيم دمپر هواي تازه فعال ميشود. همزمان خروجي حلقه كنترلر دما به 0% تنظيم ميشود (بوسيله تنظيم مجدد شرايطPID در سه سطح حرارتي مبتني بر حلقه كنترل ). زمانيكه خروجي حلقه كنترل دما بين 0% تا -100% باشد، شير كنترلي كويل گرمايش به يكصد قسمت قابل درجه بندي براي تنظيم هواي گرم تقسيم ميشود.(پروسس وارد مد گرمايش ميشود)در اينجا 0% موقعيت بسته شير كويل گرمايش را نشان ميدهد.(تقاضاي گرمايشي وجود ندارد)و در -100% موقعيت شير گرمايش كاملا باز ميباشد.(بيشترين تقاضاي گرمايش)در اين پروسس كنترل دمپر هواي تازه DCV فعال ميباشد.

 

خواندن 355 دفعه

logo-samandehi

Image

آدرس: 
قیطریه، خیابان مهر اول غربی، خیابان شهید دکتر مسعودعلی محمدی، پلاک: 10، طبقه: سوم

info@houpiran.ir
021-22197122
021-26428086
021-22195498

مشاوره واتس آپ

WhatsApp: 09905397802

ایمیل ارتباطی

Info@houpiran.ir

با سلام ، جهت هر گونه سوال میتوانید با فشردن روی آیکون زیر تحت واتس آپ با کارشناسان ما ارتباط برقرار نمایید و یا سوالات و درخواست خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید . info@houpiran.ir

ارتباط با کارشناسان تحت واتس آپ
Close and go back to page
طراحی و توسعه توسط گروه بین المللی هوپیران - 1382

Publish modules to the "offcanvs" position.