كنترل تقسيم متوالي براي هواسازها مطلب ویژه

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

كنترل تقسيم متوالي براي  هواسازها :

سيستم كنترل تقسيم متوالي براي جلوگيري از كاركرد سيستم هاي سرمايش و گرمايش به طور همزمان مناسب ميباشد. هنگامي كه از هواي بيرون براي خنك سازي استفاده شود انرژي زيادي در اين چرخه صرفه جويي ميشود. در شكل زير سيستم كنترل گرمايش و سرمايش هواساز را مشاهده ميكنيد. در شكل فوق با استفاده از سنسور دماي T1 و تنظيم كننده set- point  توسط كنترلر TC- 2 و كنترل كننده دما TC- 1 جهت ارسال سيگنال به شيرهاي گرمايش و سرمايش كنترل بهينه صورت ميپذيرد.

در شكل زير جزئيات بيشتري از  ارتباط بين خروجي كنترل تقسيم متوالي (u) و فيدبك كنترل درجه حرارت (PI,PID)  وسيگنال كنترل Uc وUb (مربوط به كويل هاي گرمايش و سرمايش )در اين طرح مشاهده مينماييد .رنج خروجي كنترلر از -100 الي100 درصد ميباشد.اين مقياس به صورت دلخواه انتخاب شده است.

زمانيكه خروجي فيدبك كنترل بين 0 تا 100 درصد قرار گيرد ، شير اتوماتيك كويل سرمايش را باز ميكند در اين حالت 0 درصد حالت بسته و 100 درصد حالت كاملا باز شير خواهد بود.  در اين حالت شير كويل گرمايش كاملا بسته و سيستم در مد كامل سرمايش ميباشد.

در زمانيكه خروجي فيدبك كنترل بين -100 و 0 درصد قرار گيرد ، شير گرمايش به يكصد قسمت تقسيم بندي خواهد شد و در ضمن شير كويل سرمايش به كلي بسته ميباشد . 0 درصد نشان بسته بودن كامل شير كويل گرمايش و -100 نشان باز بودن كامل آن است.

وقتي استفاده از هواي بيرون مورد نظر باشد و در سرمايش استفاده بهينه از انرژي و سرمايش رايگان مد نظر قرار گيرد ، كنترل دماي تقسيم متوالي براي دمپر هواي بيروني هواساز نيز بايد در نظر گرفته شود. مانند موارد قبل با استفاده از اندازه گيري درجه حرارت (T1) و set- point دما ، كنترلر دماي هوا (TC- 1) سيگنال كنترلي را براي شيرهاي كويل گرمايش و سرمايش  و دمپر هواي تازه توليد ميكند

در شكل زير كل استراتژي هاي مذكور در توضيحات فوق نمايش داده شده است كه شامل ارتباطات مد كنترل تقسيم متوالي ، فيدبك كنترل دماي هوا ، سيگنال كنترل هوا  و كنترل دمپر هواي تازه ميباشد . تقسيم بندي ارائه شده از -100  الي 200 درصد منظور گرديده است . زمانيكه خروجي فيدبك كنترل بين  100الي 200 درصد قرار بگيرد ، شير كنترلي كويل سرمايش بين 0 الي 100 خواهد بود. در اينجا 100 درصد نشان بسته بودن كامل شير و  قطع سيستم سرمايش ميباشد . 200 درصد نشان باز بودن كامل شير كنترلي كويل سرمايش و نشان فعال بودن كامل سيستم سرمايش خواهد بود.در كل اين مد سيستم گرمايش به كلي قطع ميباشد. هنگاميكه آنتالپي هواي برگشت بزرگتر يا برابر آنتالپي هواي تازه شود ، سيكل كنترل صرفه جو (دمپر هواي تازه به كلي باز ميشود ) به طور همزمان جهت كاهش هزينه هاي سيستم سرمايش مركزي و استفاده رايگان از هواي خارجي به بهره برداري ميرسد. زمانيكه آنتالپي هواي برگشت ، كمتر از آنتالپي هواي تازه شود ، دمپر هواي تازه در وضعيت عبور كمترين جريان هوا قرار ميگيرد . زمانيكه خروجي فيدبك كنترل بين 0 و 100 درصد قرار گيرد ، دمپر هوای تازه ، نسبت به هواي تازه و برگشتي قابل كنترل ميباشد .در حالت استفاده كامل از سيستم خنك كننده بيروني هر دو كويل سرمايش و گرمايش كاملا خاموش ميباشد. وقتي خروجي فيدبك كنترل  بين -100 و 0 درصد قرار گيرد ، شير كويل گرمايش قابل كنترل در 100 قسمت ميباشد ، در اين حالت دمپر هواي بيروني در كمترين وضعيت خود خواهد بود . 0 نشان بسته بودن كامل شير كويل گرمايش و -100 نشان باز بودن كامل اين شير ميباشد.

در شكل زير يك مثال از  نمونه كامل سيستم CAV اجرا شده كه شامل هواساز ، كنترل تقسيم متوالي (به جز كنترل هواي بيروني) ، كنترل دماي اتاق ، كنترل رطوبت محيط  در دو محيط برنامه نويسي سمبوليك و يك محيط زبان برنامه نويسي سطح بالا  براي سيستم BMS نشان داده شده است . قابل ذكر ميباشد در مثال زير توابع و برنامه ها به صورت آشنايي و نه كامل ارائه گرديده كه در فصول آينده به دقت مورد بررسي قرار ميگيرد.

 

خواندن 421 دفعه