كنترل فشار هواساز و VAV

این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)

كنترل فشار ايستا :

در سيستم حجم هواي متغيير ، براي ظرفيت فن و ميزان فشار داخل داكت كنترل فشار الزامي است.كنترل فشار ، توليد بيش از اندازه نويز و مصرف بي رويه  انرژي را كاهش ميدهد . دمپر كم هزينه ترين روش براي كنترل ميزان جريان هوا ميباشد اگرچه دمپر باعث افزايش مقاومت سيستم و كاهش فشار فن میشود و در واقع راندمان سيستم خيلي كاهش ميابد. براي تاثير بيشتر در مصرف بهينه انرژي با تغيير سرعت و يا هندسي (زاويه گام و محور) فن ، كنترل بهينه فشار صورت مي پذيرد.موتورهاي چند سرعته قابل استفاده در اين سيستم ها ميباشند. به عنوان مثال موتور سه وضعيتي فن كوئل نمونه آن ميباشد.

به طور معمول چهار نوع فن در سيستم هاي HVAC مورد استفاده قرار ميگيرد:

  • فن گريز از مركز سرعت متغيير
  • فن محوري با زاويه شيب متغيير
  • فن با پره ورودي متغيير
  • فن با پره متغيير خروجي

مطالعات مقايسه ايي نشان ميدهد كه عملكرد بار با مشتقات جزئي در مدل هاي يك و دو  فن ها نسبتا زياد هستند. عملكرد بار با مشتقات جزئي در نوع سوم بسيار كم و در در نوع چهارم بسيار بدتر ميباشد. يك نوع سيستم كنترل فن از حجم هواي متغيير در  سيستم هواساز در شكل زير نمايش داده شده است . PC- 1 كنترل كننده فشار استاتيك ، با استفاده از سنسور فشار P1 سرعت فن را كنترل ميكند . فلو كنترلر FC- 1 با استفاده از سنسورهاي جريان F1 وF2 وظيفه كنترل فن برگشت را براي نگهداشتن تفاوت فلو بين فن هاي هواي وارده و برگشتي كه به صورت يك تيم، فشار محيط مربوطه را تنظيم ميكنند بر عهده دارند (ايجاد فشار مثبت و منفي نيز بر عهده اين دو فن ميباشد).

خواندن 328 دفعه