پايداري كنترل تقسيم متوالي هواساز

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

پايداري كنترل تقسيم متوالي هواساز

هنگامي كه كنترلر بين دو مد كنترلي كويل هاي گرمايش و سرمايش تغيير ميكرد (ناشي از مسائلي مانند زمان مرده ، هنگاميكه شير در وضعيت بسته قرار دارد، مشخصات كويل هاي گرمايش و سرمايش متفاوت باشند ) پارامترهاي كنترلي مناسب براي دو پروسس متفاوت بودندو سيستم بي ثبات ميشد. در كنترل تقسيم متوالي ارائه شده در اين قسمت PID هاي چندگانه استفاده ميشود و براي پروسس هاي متفاوت، PID ها به طور جداگانه تنظيم ميشوند. هرچند PID ها حتي اگر فقط در يك فرايند مورد نظر باشند به طور همزمان امكان فعال شدن را دارند تاثير پروسس هاي ديگر PID ها، در كنترل فرايند در حال اجرا ميباشد.

هنگاميكه كنترل تقسيم متوالي هواساز شامل كنترل DCV شود ، وضعيت پيچيده و مشكل جدي تر ميشود. زمانيكه از سيستم هواساز براي كنترل صرفه جويي براي كاهش انرژي استفاده ميشود ، مشكلات كنترل اغلب در حالت گذر بين گرمايش و سيستم خنك كننده رايگان و همچنين بين نيمه خنك كننده رايگان و خنك كننده كاملا رايگان  اتفاق مي افتد. بي ثباتي كنترل نتيجه اتلاف انرژي در استفاده حالت متناوب و بعلاوه تاثيرمنفي در شرايط آسايش است. این امر باعث سایش غیر منتظره و خرابي  در شير ، دمپر و محرک ميشود.براي غلبه بر مشكلات هواسازها در اين بازه و در منطقه گذر ، تاخيري را تعريف ميكنند كه بين حالت گرمايش و حالت سرمايش رايگان و بين حالت جزئي خنك كننده و كلي خنك كننده مورد استفاده قرار ميگيرد. هرچند مشكلات تداخل بين PID ها براي پروسس هاي متفاوت برطرف نشده و پارامترهاي كنترلي ثابت براي عملكرد مناسب و بي عيب نمي تواند بكار رود. در كل استراتژي كنترلي براي صرفه جويي بهينه در هواساز استفاده از دماي هواي تازه و با توجه به set- point دما، براي تعيين سيگنال كنترل در تنظيم كويل هاي گرمايشي، دمپر هواي تازه و شير كويل سرمايش بكار ميرود.

 

خواندن 285 دفعه