کنترل شناور

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

کنترل شناور:

پاسخ کنترل شناور شامل تولید دو خروجی دیجیتال بر اساس تغییرات متغییر در ورودی است. با افزایش یک سیگنال خروجی برای کنترل تجهیزات، سیگنال دیگر در حال کاهش برای کنترل تجهیزات خواهد بود.پاسخ این کنترل نیز شامل حد بالا و پایین با تغییرات متغییر ورودی و عبور از محدودیت های تعریف شده است. هیچ استانداردی برای تعریف این محدودیت ها وجود ندارد، ولیکن استفاده از Set-Point و باند مرده شایعترین روش ها میباشند.هنگامیکه مقدار اندازه گیری شده در باند مرده یا منطقه خنثی باشد، خروجی غیر فعال و دستگاه کنترل تغییری نمی کند(در حالت گذشته خود باقی میماند) ، برای پایدار پاسخ کنترل ، سنسور باید تاثیر کنترل تجهیز را به سرعت حس کند . کنترل شناور به خوبی کنترل تابع نمی باشد که در حلقه کنترل تاخیر ترمودینامیکی قابل توجهی وجود داشته باشد در نتیجه برای کنترل شناور پاسخ سریع حلقه کنترل مهم میباشد. نمونه ایی از کنترل شناور در شکل زیر نشان داده شده است:

 

خواندن 293 دفعه