نرم افزار و لایسنس GEO Qlik

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ساز و کاری جهت ذخیره ، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات جغرافیایی مهیا می سازد و جهت کار همزمان با اطلاعاتی که وابستگی مکانی (جغرافیایی) و توصیفی دارند، طراحی شده است. نرم افزار و لایسنس GEO Qlik جهت GIS یکی از قویترین نرم افزارهای دنیا میباشد که توسط کشور فرانسه تولید شده است .